Επιλογή Σελίδας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΔΠ

Το Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας (Ε.Σ.Δ.Π.) του Δ.Π.Θ. περιλαμβάνεται στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της ΜΟΔΙΠ (ΦΕΚ 1178/2018 τ.Β’). Σύμφωνα με το άρθρο 2 του κανονισμού λειτουργίας της ΜΟΔΙΠ η δομή του Ε.Σ.Δ.Π. είναι η ακόλουθη:

Α. Η δομή του ΕΣΔΠ περιλαμβάνει διεργασίες, διαδικασίες και οδηγίες οι οποίες συνδέονται και αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους ώστε να παράγονται τα επιμέρους και τα συνολικά αποτελέσματα της λειτουργίας του Συστήματος.

1.  Οι διεργασίες είναι οι οργανικές ενότητες του Συστήματος οι οποίες αντιστοιχούν στις απαιτήσεις του προτύπου. Οι διεργασίες προσλαμβάνουν τα οικεία εισερχόμενα δεδομένα του Ιδρύματος και αποδίδουν αντίστοιχα ή σχετικά με τη διεργασία αποτελέσματα.
2.  Η διαδικασία είναι ο τρόπος με τον οποίο υλοποιείται η διεργασία. Η διαδικασία έχει έναρξη, τέλος και στάδια.
3.  Η οδηγία εργασίας είναι η περιγραφή κάποιου/ων σταδίου/ων της διαδικασίας με τη μορφή αναλυτικών βημάτων και έχει ως σκοπό την υλοποίησή της.
4.  Η τεκμηρίωση κάθε διεργασίας υλοποιείται από τα αναγκαία έγγραφα και αρχεία σε ηλεκτρονική ή/και έντυπη μορφή.
5.  Μέσα αξιολόγησης της διεργασίας. Τα αποτελέσματα της διεργασίας μπορούν να αξιολογούνται με τη χρήση δεικτών επιδόσεων (Key performance Indicators-KPI’s) οι οποίοι θα προσδιοριστούν στο πλαίσιο του εγχειριδίου ποιότητας του ΕΣΔΠ του Ιδρύματος.

Β. Ενδεικτικά, ως διεργασίες ή και διαδικασίες του ΕΣΔΠ του Ιδρύματος, αναφέρονται οι ακόλουθες:

1.  Εφαρμογή πολιτικής για τη διασφάλιση της ποιότητας στο πλαίσιο στρατηγικού σχεδιασμού του Ιδρύματος.
2.  Θέσπιση στόχων για τη διασφάλιση της ποιότητας στο Ίδρυμα.
3.  Διάθεση και διαχείριση αναγκαίων πόρων.
4.  Εσωτερική αξιολόγηση των Προγραμμάτων Σπουδών και του ΕΣΔΠ του Ιδρύματος.
5.  Σχεδιασμός, έγκριση και αναθεώρηση Προγραμμάτων Σπουδών στο Ίδρυμα.
6.  Παρακολούθηση του διδακτικού, ερευνητικού και διοικητικού έργου του Ιδρύματος.
7.  Συλλογή και ανάλυση δεδομένων ποιότητας στο Ίδρυμα.
8.  Δημοσιοποίηση πληροφοριών σχετικών με τις δραστηριότητες του Ιδρύματος.
9.  Εξωτερική αξιολόγηση: πιστοποίηση/επαναπιστοποίηση των Προγραμμάτων Σπουδών και του ΕΣΔΠ.
10.  Συμμετοχή του Ιδρύματος σε διεθνείς λίστες κατάταξης (Ranking).