Επιλογή Σελίδας

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

ΦΟΙΤΗΤΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ

Η φοιτητοκεντρική μάθηση και διδασκαλία αποτελεί την απαίτηση 3 στη διαδικασία πιστοποίησης ΠΠΣ και παίζει σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση των κινήτρων των φοιτητών, στην αυτοαξιολόγηση και στην ενεργή συμμετοχή τους στη μαθησιακή διαδικασία. Αυτή συνεπάγεται τη συνεχή παρακολούθηση της εφαρμογής των προγραμμάτων σπουδών και της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων τους.

Η εφαρμογή της φοιτητοκεντρικής μάθησης και διδασκαλίας μεταξύ άλλων:

 • σέβεται τη διαφορετικότητα των φοιτητών και φροντίζει τις ποικίλες ανάγκες τους, υιοθετώντας ευέλικτες μαθησιακές κατευθύνσεις
 • μελετά και χρησιμοποιεί διαφορετικούς τρόπους παράδοσης, ανάλογα με την περίπτωση
 • χρησιμοποιεί ποικιλία παιδαγωγικών μεθόδων με ευέλικτο τρόπο
 • αξιολογεί τακτικά τους τρόπους παράδοσης και εφαρμογής παιδαγωγικών μεθόδων και επεμβαίνει ρυθμιστικά για τη βελτίωσή τους
 • αξιολογεί τακτικά την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διδακτικού έργου, όπως τεκμηριώνεται ιδίως από την αξιολόγησή του από τους φοιτητές
 • ενισχύει την αίσθηση αυτονομίας του φοιτητή, ενώ, παράλληλα, εξασφαλίζει την επαρκή καθοδήγηση και την υποστήριξή του από τον καθηγητή
 • προωθεί τον αμοιβαίο σεβασμό στη σχέση φοιτητή – καθηγητή
 • εφαρμόζει διαδικασίες για τη διαχείριση των φοιτητικών παραπόνων.

Η ΜΟΔΙΠ προωθεί την καλλιέργεια της κουλτούρας φοιτητοκεντρικής μάθησης στα ακαδημαϊκά τμήματα του ΔΠΘ καταστρώνοντας ειδική στρατηγική (Α.Π.:ΔΠΘ/ΜΟΔΙΠ/ 63916/531/27-8-2020 απόφαση της ΜΟΔΙΠ με θέμα: «Έγκριση στρατηγικής για την υλοποίηση στόχων φοιτητοκεντρικής μάθησης»), η οποία συνοψίζεται στα παρακάτω:

 1. Αποστολή στα ακαδημαϊκά Τμήματα για συλλογή δεδομένων του ερωτηματολογίου καταγραφής (check list) πρακτικών φοιτητοκεντρικής μάθησης της ESU που μετέφρασε επιτροπή που ορίστηκε από τη ΜΟΔΙΠ του ΔΠΘ. (.xlsx)
 2. Καταγραφή των πρακτικών Φοιτητοκεντρικής Μάθησης.
 3. Ανάλυση αποτελεσμάτων για κάθε ακαδημαϊκό Τμήμα.
 4. Εξατομικευμένες προτάσεις για κάθε Τμήμα με βάση τα αποτελέσματα.
 5. Παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης και ανίχνευση πιθανής αλλαγής στις πρακτικές του Τμήματος.
 6. Ποιοτική αξιολόγηση της αλλαγής.

Επιπρόσθετα, στις 14-12-2020 η ΜΟΔΙΠ πραγματοποίησε webinar με τίτλο: Τεκμηρίωση της εφαρμογής φοιτητοκεντρικής μάθησης στο Δ.Π.Θ..

Παρουσίαση (.pdf)

Ερωτηματολόγιο (.xlsx)

 

ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗΣ   

Το Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (https://ctl.duth.gr/) αποτελεί μια καινοτομία του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης που έχει ως αποστολή την υποστήριξη στον σχεδιασμό της διδακτικής προσέγγισης των μαθημάτων προωθώντας καινοτόμες, εναλλακτικές διδακτικές πρακτικές, την υποβοήθηση του διδακτικού έργου που προσφέρεται από το Ίδρυμα και την ανάδειξη καλών πρακτικών, ενώ συνδράμει το διδακτικό προσωπικό και τους εκπαιδευόμενους αναρτώντας πλούσιο υλικό τεκμηρίωσης και ψηφιακούς πόρους, διοργανώνοντας θεματικά συμπόσια και ημερίδες, στοχευμένες επιμορφώσεις και διαχέοντας πληροφόρηση αναφορικά με τις πολιτικές για τον σχεδιασμό των προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων

Χρήσιμο υλικό που έχει εκδώσει το Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης:

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΠΘ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ EUA                                                                                                                                 

Δημοσιεύτηκε άρθρο της Προέδρου της ΜΟΔΙΠ, Καθηγήτριας Ζωής Γαβριηλίδου, με τίτλο “Beyond snapshots of student performance: How to promote institutional assessment literacy” (22/01/2022) στη διαδικτυακή πλατφόρμα “Expert Voices” της EUA, η οποία περιλαμβάνει σχόλια και αναλύσεις για τον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της έρευνας στην Ευρώπη.


Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης για πρώτη φορά συμμετείχε σε μία από τις θεματικές ομάδες του Συνδέσμου Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων (European University Association, https://eua.eu/), η οποία εργάστηκε κατά το ημερολογιακό έτος 2020 πάνω στη θεματική “Approaches in learning and teaching to promoting equity and inclusion”. Τα συμπεράσματα της συγκεκριμένης θεματικής ομάδας συνοψίζονται στην ακόλουθη ηλεκτρονική έκδοση:

  Approaches in learning and teaching to promoting equity and inclusion

Τα πορίσματα της θεματικής Ομάδας παρουσιάστηκαν στις 18 Φεβρουαρίου 2021 σε μια ειδική συνεδρίαση, στο πλαίσιο του “2021 European Learning & Teaching Forum” της EUA, που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 18 – 19 Φεβρουαρίου 2021. Μία από τους τρεις συντονιστές της συνεδρίασης ήταν η Πρόεδρος της ΜΟΔΙΠ, Καθηγήτρια Ζωή Γαβριηλίδου.


​Επίσης, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης συμμετέχει στο DIGI-HE Project του Συνδέσμου Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων (EUA), το οποίο διερευνά διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μπορούν να ενισχύσουν τις στρατηγικές τους προσεγγίσεις στην ψηφιακά ενισχυμένη μάθηση και διδασκαλία.

Στο πλαίσιο του DIGI-HE Project το ΔΠΘ συμμετείχε:

 • Στη συγγραφή έκθεσης με θέμα “Needs and wellbeing of students and staff: Thematic Peer Group Report” η οποία προέκυψε με την λήξη των εργασιών της εν λόγω θεματικής ομάδας, η οποία εργάστηκε καθ’ όλη τη διάρκεια του 2022 και συνοψίζει τα ευρήματά της. Την ηλεκτρονική έκδοση της Έκθεσης μπορείτε να βρείτε παρακάτω:

Needs and wellbeing of students and staff: Thematic Peer Group Report

 

 • Σε έρευνα με θέμα “Digitally enhanced learning and teaching in European Higher Education Institutions” συμπληρώνοντας ένα εκτενές ερωτηματολόγιο. Η συγκεκριμένη έρευνα, στην οποία έλαβαν μέρος συνολικά 368 ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, (συμπεριλαμβανομένων τριών ακόμη ελληνικών πανεπιστημίων – ΟΠΑ, ΑΠΘ, Ανοιχτό Πανεπιστήμιο) είχε ως στόχο να εντοπίσει τους διαφορετικούς τρόπους που εφαρμόζουν τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα προκειμένου να ενισχύσουν τις στρατηγικές προσεγγίσεις τους για τηλε-μάθηση και τηλε-εκπαίδευση με στόχο την βελτίωσή τους. Τα αποτελέσματα της έρευνας συνοψίστηκαν στην ακόλουθη ηλεκτρονική έκδοση:

 Digitally enhanced learning and teaching in European Higher Education Institutions

 

 • Σε Workshop στις 19-10-2021 με θέμα: “Developing a high-performance digital education ecosystem: Strategy and organisational culture”.

Στο πλαίσιο του έργου DIGI-HE αναπτύχθηκε και το παρακάτω report για το οποίο συνεργάστηκαν τέσσερα πανεπιστήμια, με στόχο την υποστήριξη των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ώστε να αναπτύξουν και να ενισχύσουν τη στρατηγική τους σχετικά με τη χρήση ψηφιακών μέσων στην εκπαιδευτική διαδικασία. Πιο συγκεκριμένα παρουσιάζονται 20 εργαλεία που σχεδιάστηκαν για την αυτοαξιολόγηση των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ανά τον κόσμο στην ψηφιακά ενισχυμένη μάθηση και διδασκαλία (Digitally Enhanced Learning and Teaching – DELT).

  Developing a high performance digital education ecosystem – Institutional self-assessment instruments


Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, έπειτα από ενέργειες της ΜΟΔΙΠ του ΔΠΘ, υπέβαλε πρόταση συμμετοχής στο πρόγραμμα LOTUS (Leadership and Organisation for Teaching and Learning at European Universities) της EUA (https://eua.eu/resources/projects/786-lotus.html) που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέσα από μια απαιτητική διαδικασία κρίσης, με μεγάλο ανταγωνισμό, το πανεπιστήμιό μας επιλέχτηκε να συμμετάσχει στο Πρόγραμμα.

Οι στόχοι του Προγράμματος LOTUS είναι οι ακόλουθοι:

 • Ενίσχυση της ικανότητας των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ώστε να αναπτύσσουν και να εφαρμόζουν δομημένες και συστηματικές προσεγγίσεις για την ενίσχυση της μάθησης και της διδασκαλίας.
 • Παρoχή ευκαιριών στους θεσμικούς εκπροσώπους των επιλεγμένων ιδρυμάτων για ανταλλαγή εμπειριών και συζήτηση για την ανάπτυξη και εφαρμογή στρατηγικής, την ανάπτυξη ικανοτήτων και τη διαχείριση αλλαγών στη μάθηση και τη διδασκαλία στα ιδρύματά τους.
 • Παροχή βοήθειας στα επιλεγμένα ιδρύματα για την εφαρμογή των δικών τους στρατηγικών προτεραιοτήτων, μέσω μιας προσέγγισης μάθησης και επίλυσης

Στο Δ.Π.Θ. η ποιότητα στη διδασκαλία και τη μάθηση αποτελεί στρατηγικό στόχο τον οποίο υπηρετούμε με συνέπεια και συντονισμένες δράσεις (ίδρυση ΓΡΑΔΙΜ ΔΠΘ, αλληλοδιδακτικές ομάδες εργασίας για ισότητα και συμπερίληψη, εφαρμογή ερωτηματολογίων φοιτητοκεντρικής μάθησης, βιωματικά εργαστήρια, συμμετοχή της ΜΟΔΙΠ στην EUA), ενώ παράλληλα συμμετέχουμε στα ευρωπαϊκά fora που χαράσσουν στρατηγική!

    Η παρουσίαση της Προέδρου της ΜΟΔΙΠ ΔΠΘ, Καθηγήτριας Ζωής Γαβριηλίδου και της συντονίστριας του ΓΡΑΔΙΜ του ΔΠΘ, Αν. Καθηγήτριας Αικατερίνης Κεδράκα στην 3η συνάντηση του Προγράμματος LOTUS που πραγματοποιήθηκε στις 10/12/2021 (.pdf)

    Η έκθεση της μελέτης LOTUS για τις εθνικές εξελίξεις στη μάθηση και τη διδασκαλία στην Ευρώπη δημοσιεύθηκε (16/02/2022) και είναι προσβάσιμη (.pdf). Η έκθεση αναλύει σημαντικές και πρόσφατες εθνικές πολιτικές και πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στη στήριξη της βελτίωσης της μάθησης και της διδασκαλίας σε 30 χώρες του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΧΑΕ).