Επιλογή Σελίδας

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ – ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Δ.Π.Θ.

 

Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης εγκρίθηκε αρχικά με την με Α..Π.: ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/17939/585/21-12-2016 απόφαση της Συγκλήτου και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4524/2016 τ.Β’. Ακολούθησε η Σύσταση της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΦΕΚ τ.Β’ 3769/18-07-2022) και η έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της ΜΟΔΙΠ με την με Α.Π.: ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/30367/1842/22-02-2024 Απόφαση της Συγκλήτου (Αριθμός Απόφασης: 14/105/13-2-2024), η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1475/4-3-2024 τ.Β’.