Επιλογή Σελίδας

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Δ.Π.Θ.

 

Ο Κανονισμός λειτουργίας της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης εγκρίθηκε με την με αριθμό πρωτοκόλλου: ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/17939/585/21-12-2016 απόφαση της Συγκλήτου και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4524/2016 τ. Β’. Στη συνέχεια τροποποιήθηκε με την με αριθμό πρωτοκόλλου: ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/33196/1628/15-2-2018 απόφαση της Συγκλήτου και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1178/2018 τ. Β’.