Επιλογή Σελίδας

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ΔΠΘ

Παρατίθεται υλικό που αφορά στη λειτουργία, τη σύνθεση και τις δραστηριότητες της ΜΟΔΙΠ του ΔΠΘ, όπως επίσης και τις Ομάδες Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.) των Τμημάτων του ΔΠΘ.