Επιλογή Σελίδας

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΔΠ

Η πιστοποίηση του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας του Δ.Π.Θ., διενεργήθηκε από την Α.ΔΙ.Π. (νυν ΕΘΑΑΕ) και αποτέλεσε διαδικασία εξωτερικής αξιολόγησης, με βάση συγκεκριμένα, προκαθορισμένα, διεθνώς αποδεκτά και, εκ των προτέρων δημοσιοποιημένα, ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια και δείκτες, εναρμονισμένα με τις Αρχές και Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διασφάλιση Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης (Ε.Χ.Α.Ε.).

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της Α.ΔΙ.Π. (νυν ΕΘΑΑΕ), η διαδικασία της πιστοποίησης πραγματοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστημα από 12 έως 18 Νοεμβρίου 2018 από πενταμελή επιτροπή. Η ΜΟ.ΔΙ.Π. σε συνεργασία με στελέχη της Α.ΔΙ.Π. (νυν ΕΘΑΑΕ) και της Ανώτερης Διοίκησης του Ιδρύματος επιμελήθηκε την οργάνωση της επίσκεψης των μελών της Επιτροπής Πιστοποίησης. Πιο συγκεκριμένα, επιμελήθηκε την σύνταξη του προγράμματος επιτόπιας επίσκεψης, την επίβλεψη για την τήρησή του καθώς επίσης μερίμνησε για την άμεση παροχή συμπληρωματικών στοιχείων που ζητήθηκαν από τα μέλη της Επιτροπής Πιστοποίησης κατά την παραμονή τους στην Κομοτηνή.