Επιλογή Σελίδας

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Η πιστοποίηση είναι διαδικασία διασφάλισης ποιότητας που πραγματοποιείται με βάση συγκεκριμένα, προκαθορισμένα, διεθνώς αποδεκτά και εκ των προτέρων δημοσιοποιημένα ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια και δείκτες, εναρμονισμένα με τις Αρχές και Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG 2015).

Σκοπός της πιστοποίησης είναι η διασφάλιση της ποιότητας της Ανώτατης Εκπαίδευσης, καθώς και η αποτελεσματικότητα και διαφάνεια της συνολικής λειτουργίας των ΑΕΙ.

Η πιστοποίηση διενεργείται με ενιαία κριτήρια και διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας , σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, τις αποφάσεις της ΕΘΑΑΕ καθώς και τις δεσμεύσεις της χώρας μας ως μέλους του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΧΑΕ).

Είναι μια αδιάβλητη διαδικασία, η οποία διενεργείται με όρους διαφάνειας και αξιοκρατίας. Βασίζεται σε αποδεικτικά στοιχεία και πραγματοποιείται από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες.

Οδηγεί στην απόφαση για το αν ένα πρόγραμμα σπουδών συμμορφώνεται με τα ελάχιστα καθορισμένα και εκ των προτέρων δημοσιοποιημένα κριτήρια πιστοποίησης.

Τα αποτελέσματα της πιστοποίησης δημοσιεύονται και είναι διαθέσιμα σε όλους τους ενδιαφερόμενους.

Για την ορθή πληροφόρηση των ενδιαφερόμενων μερών, σχετικά με θέματα Πιστοποίησης, η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ)  δημιούργησε τον παρακάτω Οδηγό: