Επιλογή Σελίδας

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΟΔΙΠ

Η Μονάδα Διασφάλιση της Ποιότητας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (ΜΟ.ΔΙ.Π./Δ.Π.Θ.) ορίσθηκε για πρώτη φορά με την με αριθμό A5814/13-2-2008 απόφαση της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης σε εφαρμογή του Νόμου 3374/2005 (άρθρο 2 παρ.4), με την ακόλουθη σύνθεση:

Αθανάσιος Καραμπίνης, Καθηγητής Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού του Δ.Π.Θ., ως Πρόεδρος

Μιλτιάδης Λαζαρίδης, του Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής του Δ.Π.Θ.

Ιωάννης Μπέκας, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Νομικής του Δ.Π.Θ.

Γεώργιος Κυριακού, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Δ.Π.Θ.

Σταύρος Τσάγκος, κοινός εκπρόσωπος του λοιπού Επιστημονικού και Διοικητικού Προσωπικού, ως τακτικό μέλος και

Αθανάσιος Καρατζίνης, ως αναπληρωματικό μέλος.

Νικόλαος Τοπαλίδης, εκπρόσωπος των Προπτυχιακών Φοιτητών

Πρόδρομος Λαφτσίδης, εκπρόσωπος των Μεταπτυχιακών Φοιτητών

 

Με την με αριθμό πρωτοκόλλου Α 5768/11-4-2011 απόφαση της Συγκλήτου, ορίστηκε ως Πρόεδρος της ΜΟ.ΔΙ.Π. ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού του Δ.Π.Θ., Καθηγητής κ. Αλέξανδρος Κορτσάρης, ενώ με την με αριθμό πρωτοκόλλου Α 6614/16-7-2012 απόφαση της Συγκλήτου, η σύνθεση της ΜΟ.ΔΙ.Π./Δ.Π.Θ. από 2012 έως 2014 τροποποιήθηκε ως εξής:

Γεώργιος Κώστα, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Αντιπρύτανης Φοιτητικών Θεμάτων και Εξωτερικών Υποθέσεων του Δ.Π.Θ., ως Πρόεδρος

Αθανάσιος Καραμπίνης, Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Δ.Π.Θ.

Μιλτιάδης Λαζαρίδης, Καθηγητής του Τμήματος Ιατρικής του Δ.Π.Θ.

Νικόλαος Αγγελούσης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δ.Π.Θ.

Ιωάννης Μπέκας, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Νομικής του Δ.Π.Θ.

Σπυρίδων Κουτρούμπας, Καθηγητής του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης του Δ.Π.Θ.

 

Με την αρ. πρωτ. Α 118/10-9-2014 ανακοινοποιημένη στο ορθό στις 19 Σεπτεμβρίου 2014 απόφαση του Πρύτανη, περί ορισμού Αναπληρωτών Πρυτάνεων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων, μεταβιβάστηκε η αρμοδιότητα του Προέδρου της ΜΟ.ΔΙ.Π. στον Αναπληρωτή Πρύτανη Φοιτητικών Θεμάτων και Εξωτερικών Υποθέσεων του Δ.Π.Θ., Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Νικόλαο Αγγελούση. Στη συνέχεια στην αρ. 20/23-9-2014 συνεδρίαση του Συμβουλίου του Δ.Π.Θ. έγινε τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. Α 6614/16-7-2012 απόφασης της Συγκλήτου και συγκροτήθηκε η ΜΟ.ΔΙ.Π. ως εξής:

Νικόλαος Αγγελούσης, Αναπληρωτής Πρύτανη Φοιτητικών Θεμάτων και Εξωτερικών Υποθέσεων του Δ.Π.Θ., Αναπληρωτής
Καθηγητής του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, ως Πρόεδρος

Μιλτιάδης Λαζαρίδης, Καθηγητής του Τμήματος Ιατρικής, Μέλος και Επιστημονικά Υπεύθυνος του Έργου της ΜΟ.ΔΙ.Π.

Σπυρίδων Κουτρούμπας, Καθηγητής του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης του Δ.Π.Θ.

Ιωάννης Μπέκας, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Νομικής του Δ.Π.Θ.

Ρεκαλίδου Γαλήνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία του Δ.Π.Θ.

Προφυλλίδης Βασίλειος, Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Δ.Π.Θ.

 

Η ακόλουθη σύνθεσή της καθορίστηκε με την με αριθμό πρωτοκόλλου ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/2410/104/20-09-2016 απόφαση της Συγκλήτου του Δ.Π.Θ. σε εφαρμογή του Νόμου 4009/2005 (άρθρο 14 παρ.2):

Νικόλαος Αγγελούσης, Αναπληρωτής Πρύτανη Φοιτητικών Θεμάτων και Εξωτερικών Υποθέσεων του Δ.Π.Θ., Καθηγητής του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, ως Πρόεδρος

Πνευματικός Ιωάννης, Καθηγητής του Τμήματος Ιατρικής του Δ.Π.Θ.

Σαφιγιάννη Αναστασία, Καθηγήτρια του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Δ.Π.Θ.

Τοκατλίδης Ιωάννης, Καθηγητής του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης του Δ.Π.Θ.

Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Νομικής του Δ.Π.Θ.

Βεργέτη Μαρία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Δ.Π.Θ.

 

Με την με αριθμό πρωτοκόλλου ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/28715/1224/18-01-2019 απόφαση της Συγκλήτου σε εφαρμογή του Νόμου 4009/2005 (άρθρο 14 παρ.2) καθορίστηκε η ακόλουθη σύνθεση της ΜΟ.ΔΙ.Π. του Δ.Π.Θ.:

Ζωή Γαβριηλίδου, Καθηγήτρια του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Δ.Π.Θ., Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, Πρόεδρος

Aγγελούσης Νικόλαος, Καθηγητής του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δ.Π.Θ., Μέλος

Συρακούλης Γεώργιος, Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Δ.Π.Θ., Μέλος

Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Νομικής του Δ.Π.Θ., Μέλος

Μάρκος Άγγελος, Αν. Καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Δ.Π.Θ., Μέλος

Πασχαλίδου Αναστασία, Επ. Καθηγήτρια Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δ.Π.Θ., Μέλος

Εκπρόσωπος ΕΔΙΠ: Σγουρόπουλος Κυριάκος (Τακτικός)/  Κούγκουλος Αθανάσιος (Αναπληρωματικός)

Εκπρόσωπος ΕΤΕΠ: Χούχος Κωνσταντίνος (Τακτικός)/  Κέλλης Στέφανος (Αναπληρωματικός)

Εκπρόσωπος ΕΕΠ: Μίτιτς Λυδία (Τακτικός)/  Κατσαρού Ειρήνη (Αναπληρωματικός)

Εκπρόσωπος Διοικ. Υπαλλ.: Πουφινά Ουρανία (Τακτικός)/ Μπουντζής Πέγκος (Αναπληρωματικός)

Εκπρόσωπος φοιτητών:  (δεν έχει υποδειχθεί)

Εκπρόσωπος ΜΦ και ΥΔ:  (δεν έχει υποδειχθεί)

 

Με την με ΑΠ: ΔΠΘ/ΠΡΣΥΜ/63467/3097/29-07-2022 (ΦΕΚ 750 τ.ΥΟΔΔ) απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου έγινε δεκτή η παραίτηση της Καθηγήτριας κ. Ζωής Γαβριηλίδου από τη θέση του Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας του Δ.Π.Θ. και στη θέση της ορίστηκε ο Καθηγητής κ. Ευάγγελος Δρυμπέτας. Η υπόλοιπη σύνθεση της ΜΟ.ΔΙ.Π. παρέμεινε ως είχε.