Επιλογή Σελίδας

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

 

 

Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός έχει ως στόχο τη διαρκή ποιοτική εξέλιξη της θέσης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης τόσο στον εθνικό όσο και στον διεθνή πανεπιστημιακό χάρτη και περιλαμβάνει αναλυτικό στρατηγικό σχέδιο δράσης, όπου περιγράφονται διεξοδικά επιμέρους στόχοι και ετήσια πλάνα δράσης, καθώς και μια σειρά κανόνων και διαδικασιών που προσδιορίζουν σε ετήσια βάση τα βήματα και τις ενέργειες που πρέπει να υλοποιηθούν για την επίτευξη των στόχων.

Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός του Δ.Π.Θ. εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο του ΔΠΘ και μπορείτε να τον βρείτε παρακάτω (.pdf):