Επιλογή Σελίδας

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

Με τον όρο διασφάλιση ποιότητας νοείται η συστηματική, δομημένη και συνεχής προσήλωση στην ποιότητα. Πρόκειται για το σύνολο των διεργασιών και διαδικασιών που, με συστηματικό και δομημένο τρόπο, αποσκοπούν στη διατήρηση και συνεχή βελτίωση αυτής της ποιότητας, προάγοντας, παράλληλα, την πεποίθηση ότι υφίσταται η δυνατότητα για ποιοτική κάλυψη όλων των απαιτήσεων και των προσδοκιών των ενδιαφερομένων μερών. Προϋποθέτει την οργάνωση ενός εσωτερικού συστήματος αρχών, κριτηρίων και κανονισμών, η άρτια λειτουργία του οποίου πιστοποιείται με περιοδικές διαδικασίες εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης. Οι διαδικασίες αυτές δημοσιοποιούνται υποχρεωτικά.

Η διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση θεσμοθετήθηκε για πρώτη φορά  με τον Νόμο 3374/2005,  με τον οποίο  καθιερώνεται μια ενιαία, σε πανελλαδικό επίπεδο, διαδικασία διαρκούς αξιολόγησης για την καταγραφή, ανάλυση και συστηματική αποτίμηση του διδακτικού και ερευνητικού έργου, των προγραμμάτων σπουδών και λοιπών υπηρεσιών των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης.

​Με τον Νόμο 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», η Ελλάδα αποκτά εθνικό σύστημα πιστοποίησης το οποίο υποστηρίζει τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης, έτσι ώστε να αναπτύξουν προγράμματα σπουδών σταθερά αυξανόμενης ακαδημαϊκής και επαγγελματικής ποιότητας.  Η πιστοποίηση είναι διαδικασία εξωτερικής αξιολόγησης με βάση συγκεκριμένα, προκαθορισμένα, διεθνώς αποδεκτά και εκ των προτέρων δημοσιοποιημένα ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια και δείκτες, εναρμονισμένα με τις Αρχές και Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διασφάλιση Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG 2015).