Επιλογή Σελίδας

ΝΟΜΟΙ

Μπορείτε να βρείτε χρήσιμο υλικό σχετικά με τη Νομοθεσία που διέπει τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες και διαδικασίες της Ανώτατης Εκπαίδευσης

 

1. ν1268/1982 (ΦΕΚ 87 τ.Α)
«Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων»

2. ν2083/1992 (ΦΕΚ 159 τ.Α)
«Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης»

3. ν2530/1997 (ΦΕΚ 218 τ.Α)
«Υπηρεσιακή κατάσταση και αναμόρφωση μισθολογίου του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού  και του εκπαιδευτικού προσωπικού των ιδρυμάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι. –  Τ.Ε.Ι.) – Μισθολογικές ρυθμίσεις ερευνητών των ερευνητικών ιδρυμάτων και άλλων συναφών κατηγοριών και άλλες διατάξεις.»

4.ν3549/2007 (ΦΕΚ 69 τ.Α)
«Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου για τη δομή και λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.»

5. ν3685/2008 (ΦΕΚ 148 τ.Α)
«Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές.»

6. ν3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ.Α)
«Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις.»

7. ν4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ.Α)
«Δομή, λειτουργία, διασφάλιση ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων»

8. ν4076/2012 (ΦΕΚ 159 τ.Α)
«Ρυθμίσεις θεμάτων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις»

9. ν4115/2013 (ΦΕΚ 24 τ.Α)
«Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις»

10. ν4186/2013 (ΦΕΚ 193 τ.Α)
«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις»Άρθρο 39 «Θέματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

11. ν4301/2014 (ΦΕΚ 223 τ.Α)
«Οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεών τους στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων και λοιπές διατάξεις.»
Άρθρο 34 «Τελική έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)»

12. ν4386/2016 (ΦΕΚ 83 τ.Α)
«Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Άρθρο 26 «Διοικητικά θέματα των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι.»
Άρθρο 28 «Ρύθμιση θεμάτων για την εύρυθμη λειτουργία των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι.»
Άρθρο 70 (αντικατάσταση του άρθρου 19 του ν4009/2011)
Άρθρο 73 (αντικατάσταση του τελευταίου εδ. της παρ. 3 του άρθρου 18 του ν4009/2011)

13. ν4405/2016 (ΦΕΚ 129 τ.Α)
«Κύρωση της απόφασης του Συμβουλίου 2014/335/ΕΕ, Ευρατόμ για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις.»
Άρθρο τέταρτο «Ρυθμίσεις θεμάτων προκηρύξεων και εκλογής Καθηγητών των Α.Ε.Ι.»
Άρθρο έκτο «Ρυθμίσεις για τα συγγράμματα των Α.Ε.Ι.»

14. ν4415/2016 (ΦΕΚ 159 τ.Α)
«Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις»
Άρθρο 55 «Μετακίνηση Καθηγητών Α.Ε.Ι.»
Άρθρο 61 «Ρυθμίσεις για τους Καθηγητές τους υπηρετούντες Λέκτορες των Α.Ε.Ι. και τους Καθηγητές Εφαρμογών των Τ.Ε.Ι.»

15. ν4452/2017 (ΦΕΚ 17 τ.Α)
«Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ «ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ»
Άρθρο 19 «Ρυθμίσεις θεμάτων για τα Α.Ε.Ι.»
Άρθρο 30 «Ρύθμιση θεμάτων Καθηγητών και υπηρετούντων Λεκτόρων των Α.Ε.Ι.»
Άρθρο 35 (αντικατάσταση της περ. α της παρ. 5 του άρθρου 16 του ν4009/2011 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 55 του ν4415/2016).

16. ν4485/2017 (ΦΕΚ 114 τ.Α)
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις.»

17. ν4957/2022 (ΦΕΚ 141 τ.Α)
«Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις.»