Επιλογή Σελίδας

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ

Η ΜΟ.ΔΙ.Π., σε συνεργασία με τα αρμόδια όργανα της Διοίκησης του Ιδρύματος και τις ακαδημαϊκές και υπηρεσιακές μονάδες, συντάσσουν τους ετήσιους στόχους ποιότητας για το διοικητικό έργο, τις υποδομές και τις υπηρεσίες υποστήριξης του Ιδρύματος. Η Στοχοθεσία συνοδεύεται από αντίστοιχο προγραμματισμό ενεργειών που πρέπει να υλοποιηθούν για την επίτευξη των στόχων, η οποία τεκμηριώνεται από αντίστοιχους δείκτες παρακολούθησης.

Η Στοχοθεσία Ποιότητας του ΔΠΘ για το ακαδημαϊκό έτος 2023-24 εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο του ΔΠΘ με την με ΑΠ: ΔΠΘ/ΑΔΥΚΔ/ΣΥΓΚ/38645/2761/688/22-4-2024 απόφασή της.

Στοχοθεσίες προηγούμενων ετών

 


Εκθέσεις Αποτίμησης Στοχοθεσίας Ποιότητας

 

Η ΜΟ.ΔΙ.Π. του Δ.Π.Θ. συνέταξε το 2023 την Έκθεση Αποτίμησης Στοχοθεσίας Ποιότητας για τα ακαδημαϊκά έτη 2018-19, 2019-20 και 2020-21, ενώ το 2022 είχε συντάξει αντίστοιχα την Έκθεση Αποτίμησης Στοχοθεσίας Ποιότητας για τα ακαδημαϊκά έτη 2018-19 και 2019-20. Οι ενότητες που περιλαμβάνουν οι εκθέσεις είναι οι εξής:

– Παρακολούθηση των δεικτών (KPI’s) της στοχοθεσίας ποιότητας

– Ανάλυση του πίνακα παρακολούθησης των δεικτών ποιότητας – Συμπεράσματα

– Παρακολούθηση ενεργειών-δράσεων της στοχοθεσίας ποιότητας

– Ανάλυση του πίνακα παρακολούθησης των ενεργειών-δράσεων της στοχοθεσίας ποιότητας – Συμπεράσματα

 

Έκθεση Αποτίμησης Στοχοθεσίας Ποιότητας για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23 (.pdf)Έκθεση Αποτίμησης Στοχοθεσίας Ποιότητας για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22 (.pdf)Έκθεση Αποτίμησης Στοχοθεσίας Ποιότητας για τα ακαδημαϊκά έτη 2018-19, 2019-20 και 2020-21 (.pdf)Έκθεση Αποτίμησης Στοχοθεσίας Ποιότητας για τα ακαδημαϊκά έτη 2018-19 και 2019-20 (.pdf)