Επιλογή Σελίδας

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

• Τι σημαίνουν τα αρχικά ΜΟΔΙΠ;

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας.

• Ποιες οι αρμοδιότητες της ΜΟΔΙΠ;

Η ΜΟ.ΔΙ.Π. του Δ.Π.Θ. αποτελεί δομή του Ιδρύματος με σκοπό όπως περιγράφεται συνοπτικά στη νομοθεσία (άρθρο 14 του ν. 4009/2011):

 1. Την ανάπτυξη συγκεκριμένης πολιτικής, στρατηγικής και των απαραίτητων διαδικασιών για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας του έργου και των υπηρεσιών του Ιδρύματος, στο πλαίσιο του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης της Ποιότητας του Ιδρύματος,
 2. την οργάνωση, λειτουργία και συνεχή βελτίωση του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης της Ποιότητας του Ιδρύματος,
 3. τον συντονισμό και την υποστήριξη των διαδικασιών αξιολόγησης των ακαδημαϊκών μονάδων και των λοιπών υπηρεσιών του Ιδρύματος και
 4. την υποστήριξη των διαδικασιών εξωτερικής αξιολόγησης και πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών και του εσωτερικού συστήματος διασφάλισης της ποιότητας του Ιδρύματος, στο πλαίσιο των αρχών, κατευθύνσεων και οδηγιών της Α.ΔΙ.Π.
• Που βρίσκονται τα γραφεία της ΜΟ.ΔΙ.Π;

Η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του ΔΠΘ βρίσκεται:

ΚΟΜΟΤΗΝΗ: Κτίριο Πρυτανείας, Γραφεία 106α και 114γ (ισόγειο), Πανεπιστημιούπολη Κομοτηνής, Τ.Κ. 69150

ΞΑΝΘΗ: Κτίριο Διοίκησης (ΠΡΟΚΑΤ), Γραφείο 1 (1ος όροφος), Βασ. Σοφίας 12, Ξάνθη, Τ.Κ. 67132

• Τι είναι η ΟΜΕΑ;

ΟΜΕΑ είναι η Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης ενός Τμήματος.

• Ποιος ο ρόλος της ΟΜΕΑ;

Η ΟΜΕΑ συγκροτείται στα Τμήματα και έχει ρόλο συντονιστικό αλλά και εκτελεστικό: συνεργάζεται με τη ΜΟΔΙΠ και συντονίζει σε επίπεδο Τμήματος τη διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος και της Πιστοποίησης του αντίστοιχου ΠΠΣ.

• Μπορώ να συμμετέχω ως φοιτήτρια/τής στην ΟΜΕΑ του Τμήματός μου;

Η ΜΟΔΙΠ του ιδρύματος συστήνει κατά τη συγκρότηση της ΟΜΕΑ ενός Τμήματος να υποδεικνύεται και μια/ένας προπτυχιακή/κός φοιτήτρια/τής.

• Ποιοι τρόποι πρόσβασης των φοιτητών παρέχονται από το ΟΠΣ της ΜΟΔΙΠ για την διαδικασία της αξιολόγησης του διδακτικού έργου;

Το ΟΠΣ της ΜΟΔΙΠ δίνει τη δυνατότητα στον διδάσκοντα να ενεργοποιεί τη διαδικασία αξιολόγησης επιλέγοντας:

α) είτε την πρόσβαση σε όλους τους φοιτητές που είναι εγγεγραμμένοι στο μάθημα μέσω των προσωπικών τους διαπιστευτηρίων σύνδεσης (όπως για τη χρήση του webmail). Για το σκοπό αυτό, καθεμία/ένας από τις/τους φοιτήτριες/τές εισέρχεται στο σύστημα χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη και το συνθηματικό του προσωπικού λογαριασμού της/του στο Ίδρυμα και προβαίνει στην αξιολόγηση του μαθήματος.

β) είτε την πρόσβαση στους παριστάμενους φοιτητές στο μάθημα μία τυχαία χρονική στιγμή, κατά τη διάρκεια της περιόδου αξιολόγησης, μέσω κουπονιών με κωδικούς που παραλαμβάνουν πριν από την έναρξη του μαθήματος.

• Πώς γίνεται η αξιολόγηση του διδακτικού έργου;

Η αξιολόγηση του διδακτικού έργου γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο στον ακόλουθο υπερσύνδεσμο: https://modip-server.kom.duth.gr/login.xhtml

blank
• Κάθε πότε γίνεται η αξιολόγηση του διδακτικού έργου;

Μεταξύ της 8ης-11ης διδακτικής εβδομάδας κάθε εξαμήνου.

• Ποιος μπορεί να ενεργοποιήσει τη διαδικασία της αξιολόγησης του διδακτικού έργου στο Πληροφοριακό Σύστημα της ΜΟΔΙΠ;

Η διαδικασία της αξιολόγησης του διδακτικού έργου στο ΠΣ της ΜΟΔΙΠ μπορεί να ενεργοποιηθεί είτε από τον διδάσκοντα είτε από κάποιο μέλος της ΟΜΕΑ του Τμήματος.

• Πότε μπορώ να έχω πρόσβαση, ως διδάσκων, στα αποτελέσματα της αξιολόγησης του διδακτικού έργου;

Μετά την ολοκλήρωση της κατάθεσης των βαθμολογιών της αντίστοιχης εξεταστικής.

• Μπορεί να γίνει γνωστή η ταυτότητά μου από τη συμμετοχή μου στην αξιολόγηση του διδακτικού έργου;

Οι απαντήσεις καταχωρούνται κωδικοποιημένα στο σύστημα, επομένως, δεν γίνεται καμία ταυτοποίηση της/του φοιτήτριας/τή μέσω των απαντήσεών της/του στο αντίστοιχο ερωτηματολόγιο αξιολόγησης.

• Ποια είναι τα οφέλη συμμετοχής στην αξιολόγηση του διδακτικού έργου;

Βελτιώνεται το διδακτικό έργο στο Τμήμα. Ακούγεται η άποψη των συμμετεχόντων φοιτητριών/των στη διαδικασία.

• Τι σημαίνουν τα αρχικά ΕΣΔΠ;

Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας.

• ΕΣΔΠ έχουν όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης;

Ναι.

blank
• Γιατί υπάρχει το ΕΣΔΠ;

Σκοπός του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ), είναι η επίτευξη υψηλής ποιότητας στη λειτουργία του ΔΠΘ και η συνεχής βελτίωση του εκπαιδευτικού και ερευνητικού του έργου, καθώς και η αποτελεσματική λειτουργία και απόδοση των υπηρεσιών του, σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές, ιδίως εκείνες του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και τις αρχές και κατευθύνσεις της ΕΘΑΑΕ.

• Τι είναι το εγχειρίδιο ποιότητας;

Το Εγχειρίδιο Ποιότητας αποτελεί επίσημο έγγραφο του ΕΣΔΠ και χρησιμοποιείται ως  οδηγός για την εφαρμογή του. Απαρτίζεται από ενότητες εργασιών που αποκαλούνται  διεργασίες και έχουν ως σκοπό την εκπλήρωση των απαιτήσεων του σχετικού προτύπου ποιότητας της ΑΔΙΠ.

• Τι είναι η Πιστοποίηση;

Η πιστοποίηση είναι διαδικασία διασφάλισης ποιότητας που πραγματοποιείται με βάση συγκεκριμένα, προκαθορισμένα, διεθνώς αποδεκτά και εκ των προτέρων δημοσιοποιημένα ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια και δείκτες, εναρμονισμένα με τις Αρχές και Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG 2015).

• Είναι υποχρεωτική η Πιστοποίηση;

Η διαδικασία της Πιστοποίησης προβλέπεται στη νομοθεσία (ν4009/2011).

• Κάθε πότε πιστοποιείται ένα ΕΣΔΠ;

Κάθε τέσσερα χρόνια.

• Τι σημαίνουν τα αρχικά ΠΠΣ;

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών.

• Κάθε πότε πιστοποιείται ένα ΠΠΣ;

Κάθε τέσσερα χρόνια.

• Ποιες δράσεις συνολικά περιλαμβάνει η διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης;
 • Διαδικασία αξιολόγησης του διδακτικού έργου.
 • Καταχώρηση στοιχείων του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους από τα Τμήματα του Ιδρύματος, στο ΟΠΣ της ΜΟΔΙΠ, τα οποία στη συνέχεια αντλούνται αυτοματοποιημένα από το ΟΠΕΣΠ της ΕΘΑΑΕ.
 • Καταχώρηση στοιχείων του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους από τις Υπηρεσίες του Ιδρύματος, στο ΟΠΣ της ΜΟΔΙΠ.
blank
• Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των ορισμένων χρηστών του ΟΠΣ της ΜΟΔΙΠ και του ΟΠΕΣΠ της ΕΘΑΑΕ;

Η τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων και η ορθή καταχώρηση των στοιχείων.

• Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα ροής των διαδικασιών εσωτερικής αξιολόγησης του Δ.Π.Θ.;
 • 8η-11η εβδομάδα διδασκαλίας κάθε εξαμήνου: Ενεργοποίηση της διαδικασίας αξιολόγησης του διδακτικού έργου.
 • Ιανουάριος κάθε έτους: Ενεργοποίηση του συστήματος και έναρξη της καταχώρησης στοιχείων του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους, από τα Τμήματα του Ιδρύματος, στο ΟΠΕΣΠ της ΕΘΑΑΕ.
 • Δεκέμβριος κάθε έτους: Ενεργοποίηση του συστήματος και έναρξη της καταχώρησης στοιχείων του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους, από τις Υπηρεσίες του Ιδρύματος, στο ΟΠΣ της ΜΟΔΙΠ.
• Ποιοι εμπλέκονται στις διαδικασίες εσωτερικής αξιολόγησης;

Η διασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου είναι μια συνεχής διαδικασία, στην οποία πρέπει να συμμετέχουν όλα τα δομικά στοιχεία του Ιδρύματος και συγκεκριμένα:

 • Η Διοίκηση του Ιδρύματος: θέσπιση και παρακολούθηση στρατηγικών του Ιδρύματος.
 • Μέλη ΔΕΠ/ Λοιπό διδακτικό προσωπικό: ενεργοποίηση διαδικασιών αξιολόγησης του εκπαιδευτικού τους έργου, καταγραφή του διδακτικού και ερευνητικού τους έργου, συμμετοχή σε έρευνες γνώμης για τη συνολική εικόνα του Ιδρύματος.
 • Διοικητικοί υπάλληλοι: παροχή δεδομένων ποιότητας και συμμετοχή σε έρευνες γνώμης για τη συνολική εικόνα του Ιδρύματος.
 • Φοιτητές: συμμετοχή σε διαδικασίες αξιολόγησης του διδακτικού έργου και σε έρευνες γνώμης για τη συνολική εικόνα του Ιδρύματος.
• Ποιες είναι οι λειτουργίες του Πληροφοριακού Συστήματος της ΜΟ.ΔΙ.Π.;

Το Πληροφοριακό Σύστημα της ΜΟΔΙΠ λειτουργεί ως υποστηρικτικό εργαλείο προς τις θεσμοθετημένες διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας. Πρόκειται για ένα συνεχώς εξελισσόμενο σύστημα, το οποίο διασυνδέεται με άλλα πληροφοριακά συστήματα του Ιδρύματος, ώστε να αντλεί αυτόματα όσο το δυνατόν περισσότερα πρωτογενή δεδομένα και να μειώνει το φόρτο εργασίας των εμπλεκομένων. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει τα εξής υποσυστήματα:

 • Υποσύστημα Ασφαλείας: Πραγματοποιείται ο Έλεγχος Αυθεντικότητας μέσω της υπηρεσίας καταλόγου του Δ.Π.Θ. (LDAP) και δίνονται οι ρόλοι και τα προνόμια των χρηστών.
 • Υποσύστημα Συλλογής Πρωτογενών Δεδομένων: Σκοπός του είναι η συγκέντρωση, η μετατροπή και η εισαγωγή στη Βάση Δεδομένων του συστήματος των πρωτογενών δεδομένων και εκτελείται κατ’ απαίτηση του διαχειριστή, επιλέγοντας τις επιθυμητές ακαδημαϊκές περιόδους.
 • Υποσύστημα Ερωτηματολογίων: Πραγματοποιείται η ηλεκτρονική αξιολόγηση του διδακτικού έργου από τους φοιτητές.
 • Υποσύστημα Συμπλήρωσης Εκθέσεων Υπηρεσιών: Συμπληρώνονται οι απαιτούμενοι δείκτες από τις Κεντρικές Υπηρεσίες του Ιδρύματος.
 • Υποσύστημα Παραγωγής Εγγράφων Εκθέσεων: Παράγονται εντύπως οι συμπληρωμένοι δείκτες των Κεντρικών Υπηρεσιών.
 • Υποσύστημα Διαχείρισης: Η ΜΟΔΙΠ μπορεί να πραγματοποιεί τη διαχείριση των Χρηστών, τον ορισμό των Ρόλων, την παρακολούθηση των διαδικασιών ηλεκτρονικής αξιολόγησης και την καταγραφή των δραστηριοτήτων του συστήματος.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στους αναλυτικούς οδηγούς ΕΔΩ.

• Τι είναι το ΟΠΕΣΠ της ΕΘΑΑΕ;

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και σύμφωνα με το θεσμικό της πλαίσιο, η ΑΔΙΠ, το 2015 δημιούργησε το “ΟΠΕΣΠ” (Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Εθνικό Σύστημα Ποιότητας) και προχώρησε στη μελέτη, τον ορισμό και την τυποποίηση των δεδομένων ποιότητας των ΑΕΙ, τα οποία, συλλέγονται σε ετήσια βάση, μέσω του πληροφοριακού συστήματος (https://qdata.ethaae.gr/), προκειμένου να διατίθενται στις επιτροπές πιστοποίησης και αξιολόγησης και να αξιοποιούνται σε κάθε διαδικασία διασφάλισης ποιότητας.