Επιλογή Σελίδας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

Η εσωτερική αξιολόγηση, η οποία αποτελούσε το πρώτο στάδιο της διαδικασίας, είναι μία τακτικά επαναλαμβανόμενη συμμετοχική διαδικασία και διενεργείται υπό την ευθύνη της ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος. Πρόκειται ουσιαστικά για μια διαδικασία αυτοαξιολόγησης, που σηματοδοτεί την ταυτότητα του ΑΕΙ, καθώς αποτυπώνει και αναδεικνύει όλα τα χαρακτηριστικά της λειτουργίας του, θετικά και αρνητικά, και καταγράφει τους στόχους του. Η διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης ολοκληρώνεται με τη σύνταξη της Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης, η οποία συντάσσεται σύμφωνα με τις αρχές και τις κατευθύνσεις της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (πρώην Α.ΔΙ.Π.), όπως αυτές διαμορφώθηκαν με γνώμονα τόσο το θεσμικό – κανονιστικό πλαίσιο του Δ.Π.Θ., όσο και τις σχετικές συζητήσεις με τα αρμόδια όργανα του Πανεπιστημίου και εγκρίνεται από τη διοίκηση του Ιδρύματος.

 

Χρήσιμα Έντυπα Εσωτερικής Αξιολόγησης Ιδρύματος:

  • Οδηγός Ετήσιας Εσωτερικής Αξιολόγησης ΠΠΣ – ΕΣΔΠ (pdf)
  • Υπόδειγμα Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΣΔΠ (doc)
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΣΔΠ ΔΠΘ

ΈτοςΈκθεση Εσωτερικής ΑξιολόγησηςΠρακτικό ΜΟΔΙΠ
2022
2021
2020
2015
2010-12
2010