Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, έπειτα από ενέργειες της ΜΟΔΙΠ του ΔΠΘ, υπέβαλε πρόταση συμμετοχής στο πρόγραμμα LOTUS (Leadership and Organisation for Teaching and Learning at European Universities) της EUA (https://eua.eu/resources/projects/786-lotus.html) που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέσα από μια απαιτητική διαδικασία κρίσης, με μεγάλο ανταγωνισμό, το πανεπιστήμιό μας επιλέχτηκε να συμμετάσχει στο Πρόγραμμα.

Οι στόχοι του Προγράμματος LOTUS είναι οι ακόλουθοι:

Ενίσχυση της ικανότητας των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ώστε να αναπτύσσουν και να εφαρμόζουν δομημένες και συστηματικές προσεγγίσεις για την ενίσχυση της μάθησης και της διδασκαλίας.
Παρoχή ευκαιριών στους θεσμικούς εκπροσώπους των επιλεγμένων ιδρυμάτων για ανταλλαγή εμπειριών και συζήτηση για την ανάπτυξη και εφαρμογή στρατηγικής, την ανάπτυξη ικανοτήτων και τη διαχείριση αλλαγών στη μάθηση και τη διδασκαλία στα ιδρύματά τους.
Παροχή βοήθειας στα επιλεγμένα ιδρύματα για την εφαρμογή των δικών τους στρατηγικών προτεραιοτήτων, μέσω μιας προσέγγισης μάθησης και επίλυσης

Στο Δ.Π.Θ. η ποιότητα στη διδασκαλία και τη μάθηση αποτελεί στρατηγικό στόχο τον οποίο υπηρετούμε με συνέπεια και συντονισμένες δράσεις (ίδρυση ΓΡΑΔΙΜ ΔΠΘ, αλληλοδιδακτικές ομάδες εργασίας για ισότητα και συμπερίληψη, εφαρμογή ερωτηματολογίων φοιτητοκεντρικής μάθησης, βιωματικά εργαστήρια, συμμετοχή της ΜΟΔΙΠ στην EUA), ενώ παράλληλα συμμετέχουμε στα ευρωπαϊκά fora που χαράσσουν στρατηγική!