Η ΕΘ.Α.Α.Ε., για την εφαρμογή των διαδικασιών αξιολόγησης και πιστοποίησης της ποιότητας της λειτουργίας των ΑΕΙ (ν. 4653/2020), προβαίνει στη σύνταξη και την επικαιροποίηση Μητρώου Φοιτητών.

Τα μέλη του Μητρώου Φοιτητών προορίζονται να στελεχώσουν τις Επιτροπές Εξωτερικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης, καθώς η ως άνω νομοθεσία (άρθρ. 13, παρ. 1β.) προβλέπει τη συμμετοχή ενός φοιτητή στη σύνθεσή τους.

Οι βασικές προϋποθέσεις για την εγγραφή φοιτητή/τριας στο Μητρώο είναι οι εξής:

1. Να βρίσκεται μετά το δεύτερο και πριν από το τελευταίο εξάμηνο ενός προγράμματος προπτυχιακών σπουδών, με την προϋπόθεση ότι δεν έχει υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών.

2. Να έχει πολύ καλή ή άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (Επίπεδα Γ1 ή Γ2).

Για να εγγραφεί ο/η ενδιαφερόμενος/η στο Μητρώο, θα πρέπει να πραγματοποιήσει εγγραφή στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Μητρώο Φοιτητών» https://experts.ethaae.gr/Students της ΕΘΑΑΕ, συμπληρώνοντας τα βιογραφικά του στοιχεία, καθώς και να αναρτήσει στην εφαρμογή τα παρακάτω αρχεία σε μορφή pdf:

α. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα (σε μορφή europass [https://europa.eu/europass/el]), όπου θα αναφέρεται τυχόν σχετική εμπειρία σε δράσεις διασφάλισης ποιότητας

β. Πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας επιπέδου Γ1 ή Γ2

γ. Βεβαίωση του Τμήματος, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα, στην οποία να αναφέρονται: το εξάμηνο φοίτησης, η ημερομηνία πρώτης εγγραφής κατά την εισαγωγή τους στο Τμήμα, καθώς και ο συνολικός αριθμός πιστωτικών μονάδων των μαθημάτων, στα οποία ο/η φοιτητής/τρια έχει εξετασθεί επιτυχώς έως το τελευταίο ολοκληρωμένο εξάμηνο φοίτησης.

Παρακάτω θα βρείτε:

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για το Μητρώο Φοιτητών,

Υπόδειγμα βεβαίωσης Τμήματος