Επιλογή Σελίδας

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ-ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΕΣΔΠ

Το Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας (Ε.Σ.Δ.Π.) του Δ.Π.Θ. εγκρίθηκε στην με ΑΠ: ΔΠΘ/ΑΔΥΚΔ/ΣΥΓΚ/35201/2335/638 Απόφαση της Συγκλήτου (ΦΕΚ τ.Β’ 2341/19-4-2024).

Σκοπός και πεδίο εφαρμογής  του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας του ΔΠΘ:

  1. Σκοπός του ΕΣΔΠ-ΔΠΘ, είναι η επίτευξη υψηλής ποιότητας στη λειτουργία του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και η συνεχής βελτίωση του εκπαιδευτικού και ερευνητικού του έργου, καθώς και η αποτελεσματική λειτουργία και απόδοση των υπηρεσιών του, σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές, ιδίως εκείνες του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και τις αρχές και τις κατευθύνσεις της ΕΘΑΑΕ.
  2. Το ΕΣΔΠ-ΔΠΘ περιλαμβάνει όλες εκείνες τις διεργασίες και διαδικασίες που απαιτούνται από το Ίδρυμα για την συστηματική εφαρμογή της διασφάλισης ποιότητας με σκοπό τη βελτίωση του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου που πραγματοποιείται στο Ίδρυμα, και ειδικότερα την εφαρμογή διαδικασιών πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών του όπως απαιτεί η εκάστοτε νομοθεσία.
  3. Πεδίο εφαρμογής του ΕΣΔΠ-ΔΠΘ είναι η ακαδημαϊκή πιστοποίηση όλων των Προγραμμάτων Σπουδών του ΔΠΘ, η πιστοποίηση του ΕΣΔΠ-ΔΠΘ καθώς και η εφαρμογή των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας στις ακαδημαϊκές και ερευνητικές μονάδες, τις διοικητικές υπηρεσίες και δομές, και το ανθρώπινο δυναμικό του ΔΠΘ.

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε όλα τα αρχεία και τα αντίστοιχα έντυπα, τα οποία απαιτούνται για την εφαρμογή του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας του ΔΠΘ:

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΣΔΠ

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΝΤΥΠΑ
Δ-1.1 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΕΓΚΡΙΣΗ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Δ-2.1 ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Δ-2.2 ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ-2.3 ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Δ-2.4 ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Δ-2.5 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Δ-3.1 ΕΓΚΡΙΣΗ-ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ-ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
Δ-3.2 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ
Ε.3.2-01 Στοχοθεσία ποιότητας
Δ-3.3 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Δ-4.1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ε.4.1-01 Πρόγραμμα ΕΑ

Ε.4.1-02 Κατάσταση Ευρημάτων

Ε.4.1-03 Ερ. ΕΑ ΠΠΣ-ΠΜΣ

Ε.4.1-04 Σχέδιο Δράσης ΕΑ

Ε.4.1-05 Ερ. ΕΑ/διεργασία

Ε.4.1-06 Ερ. ΕΑ ΚΕΔΙΒΙΜ

Δ-4.2 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ-4.3 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Ε.4.3-01 Διορθωτικές Ενέργειες
Δ-5.1 ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ: ΜΕΤΡΗΣΗ – ΑΝΑΛΥΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ
Ε.5.1-01 Αναφορά ΟΜΕΑ_Δεδ. Ποιότ.
Δ-5.2 ΜΕΤΡΗΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ

Ε.5.2-01 Ερ. Ικανοποίησης Οικοτρόφων

Ε.5.2-02 Ερ. Ικανοποίησης Σίτιση

Ε.5.2-03 Ερ. Ικανοποίησης Υπηρεσιών

Ε.5.2-04 Ερ. Ικανοποίησης ΜΟΔΙΠ

Ε.5.2-05 Ερ. Ικανοποίησης Τμήματα

Δ-5.3 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Ε.5.3-01 Έντυπο Παραπόνων

Ε.5.3-02 Αναφορά Επιτροπής

Δ-5.4 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΩΝ
Δ-5.5 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
Δ-5.6 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ε.5.6-01 Ερ. Αξιολ. Διδακτικού Έργου

Ε.5.6-02 Αναφορά ΟΜΕΑ_Αξιολ. Διδ. Έργ.

Δ-6.1 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Δ-7.1 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Δ-7.2 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

E-7.2-01 Σχέδιο Δράσης

E-7.2-02 Έκθεση Παρακολούθησης

E-7.2-03 Έκθεση Προόδου

Δ-8.1 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΔΡΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Δ-8.2 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ε-8.2-01 Εισήγηση Επιτροπής

Ε-8.2-02 Έλεγχος Πληρότητας

Ε-8.2-03 Εισήγηση ΜΟΔΙΠ

Δ-9.1 ΔΟΜΗ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΣΔΠ

Στο Εγχειρίδιο Ποιότητας του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (Ε.Σ.Δ.Π.) αποτυπώνεται αναλυτικά η δομή και η οργάνωση του Ε.Σ.Δ.Π. του Ιδρύματος και περιγράφεται η πολιτική ποιότητας του Ιδρύματος καθώς και οι επί μέρους πολιτικές για κάθε δραστηριότητα του Ε.Σ.Δ.Π.. Περιγράφονται αναλυτικά οι διεργασίες και οι διαδικασίες του Ε.Σ.Δ.Π. καθώς και ο τρόπος εκτέλεσης των εργασιών που υλοποιούν τις αντίστοιχες πολιτικές του Συστήματος. Περιλαμβάνονται, επίσης, τα απαραίτητα έντυπα τεκμηρίωσης και ροής πληροφοριών.

Το Εγχειρίδιο Ποιότητας του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (Ε.Σ.Δ.Π.) του Δ.Π.Θ. μπορείτε να το βρείτε παρακάτω σε μορφή .pdf: