Επιλογή Σελίδας

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ-ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΕΣΔΠ

Το Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας (Ε.Σ.Δ.Π.) του Δ.Π.Θ. εγκρίθηκε στην με ΑΠ: ΔΠΘ/ΑΔΥΚΔ/ΣΥΓΚ/35201/2335/638 Απόφαση της Συγκλήτου (ΦΕΚ 2024 τ.Β).

Σκοπός και πεδίο εφαρμογής  του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας του ΔΠΘ:

  1. Σκοπός του ΕΣΔΠ-ΔΠΘ, είναι η επίτευξη υψηλής ποιότητας στη λειτουργία του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και η συνεχής βελτίωση του εκπαιδευτικού και ερευνητικού του έργου, καθώς και η αποτελεσματική λειτουργία και απόδοση των υπηρεσιών του, σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές, ιδίως εκείνες του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και τις αρχές και τις κατευθύνσεις της ΕΘΑΑΕ.
  2. Το ΕΣΔΠ-ΔΠΘ περιλαμβάνει όλες εκείνες τις διεργασίες και διαδικασίες που απαιτούνται από το Ίδρυμα για την συστηματική εφαρμογή της διασφάλισης ποιότητας με σκοπό τη βελτίωση του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου που πραγματοποιείται στο Ίδρυμα, και ειδικότερα την εφαρμογή διαδικασιών πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών του όπως απαιτεί η εκάστοτε νομοθεσία.
  3. Πεδίο εφαρμογής του ΕΣΔΠ-ΔΠΘ είναι η ακαδημαϊκή πιστοποίηση όλων των Προγραμμάτων Σπουδών του ΔΠΘ, η πιστοποίηση του ΕΣΔΠ-ΔΠΘ καθώς και η εφαρμογή των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας στις ακαδημαϊκές και ερευνητικές μονάδες, τις διοικητικές υπηρεσίες και δομές, και το ανθρώπινο δυναμικό του ΔΠΘ.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΣΔΠ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Δ.1.1 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΕΓΚΡΙΣΗ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Δ-2.1 ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Δ-2.2 ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Δ-2.3 ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Δ-2.4 ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Δ-2.5 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Δ-3.1 ΕΓΚΡΙΣΗ-ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ-ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Δ-3.2 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Δ-3.3 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Δ-4.1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Δ-4.2 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Δ-4.3 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Δ-5.1 ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ: ΜΕΤΡΗΣΗ – ΑΝΑΛΥΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Δ-5.2 ΜΕΤΡΗΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Δ-5.3 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Δ-5.4 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΩΝ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Δ-5.5 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Δ-5.6 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Δ-6.1 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Δ-7.1 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Δ-7.2 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Δ-8.1 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΔΡΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Δ-8.2 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Δ-9.1 ΔΟΜΗ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΣΔΠ

 

 

ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΣΔΠ
ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ Ρ.1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ Ρ.2 ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ
ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ Ρ.3 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ Ρ.4 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ Ρ.5 ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ Ρ.6 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ Ρ.7 ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ Ρ.8 ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ Ρ.9 ΔΟΜΗ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΣΔΠ

 

 

Στο Εγχειρίδιο Ποιότητας του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (Ε.Σ.Δ.Π.) αποτυπώνεται αναλυτικά η δομή και η οργάνωση του Ε.Σ.Δ.Π. του Ιδρύματος και περιγράφεται η πολιτική ποιότητας του Ιδρύματος καθώς και οι επί μέρους πολιτικές για κάθε δραστηριότητα του Ε.Σ.Δ.Π.. Περιγράφονται αναλυτικά οι διεργασίες και οι διαδικασίες του Ε.Σ.Δ.Π. καθώς και ο τρόπος εκτέλεσης των εργασιών που υλοποιούν τις αντίστοιχες πολιτικές του Συστήματος. Περιλαμβάνονται, επίσης, τα απαραίτητα έντυπα τεκμηρίωσης και ροής πληροφοριών.

Το Εγχειρίδιο Ποιότητας του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (Ε.Σ.Δ.Π.) του Δ.Π.Θ. μπορείτε να το βρείτε παρακάτω σε μορφή .pdf: