Επιλογή Σελίδας

Με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος η ΕΘΑΑΕ και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του ν.4653/20 και ιδίως των άρθρων 8, 9 και 13 του ν. 4653/20 και την απόφαση ΣΑΠ 21/13-04-2022 του Συμβουλίου Αξιολόγησης και Πιστοποίησης, καλεί τους ενδιαφερόμενους μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες που φοιτούν στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας να δηλώσουν υποψηφιότητα για εγγραφή τους στο Μητρώο Φοιτητών της.

Σκοπός του Μητρώου Φοιτητών είναι η συμμετοχή ενός μέλους με φοιτητική ιδιότητα σε κάθε Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης (ΕΕΑΠ) Προγράμματος Σπουδών (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 1β. άρθρ. 13 του ν. 4653/20).

Α. Προϋποθέσεις συμμετοχής στο Μητρώο Φοιτητών

1. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι μεταπτυχιακοί φοιτητές ή υποψήφιοι διδάκτορες, σε κανονική διάρκεια φοίτησης.

2. Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν πολύ καλή ή άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (Επίπεδα Γ1 ή Γ2).

3. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας προς την ΕΘΑΑΕ (σύμφωνα με το υπόδειγμα), στην οποία θα επισυνάπτουν τα εξής:

3.1 Σύντομο βιογραφικό σημείωμα (σε μορφή europass [https://europa.eu/europass/el]) που θα αναφέρει τυχόν σχετική εμπειρία σε δράσεις διασφάλισης ποιότητας.

3.2 Αντίγραφο του πιστοποιητικού ξένης γλώσσας/τίτλου σπουδών που πιστοποιεί το επίπεδο γνώσης της αγγλικής γλώσσας (πολύ καλή γνώση Γ1 ή άριστη γνώση Γ2) [βλ. www.asep.gr].

3.3 α. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές, βεβαίωση του Τμήματος φοίτησής τους σύμφωνα με το Υπόδειγμα Α.

3.3 β. Οι υποψήφιοι διδάκτορες, βεβαίωση του Τμήματος φοίτησής τους σύμφωνα με το Υπόδειγμα Β.

Β. Κριτήρια επιλογής μεταπτυχιακού φοιτητή ή υποψήφιου διδάκτορα που λαμβάνονται υπόψη για συμμετοχή στην ΕΕΑΠ

1. Να φοιτά σε άλλο ΠΜΣ/Τμήμα από αυτό που αξιολογείται και σε άλλο ΑΕΙ, καθώς και να μην είναι κάτοχος πτυχίου από το Τμήμα που αξιολογείται.

2. Τα στοιχεία του βιογραφικού σημειώματος.

 

Περισσότερες λεπτομέρειες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.