Επιλογή Σελίδας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2018 ολοκληρώθηκε η διήμερη προγραμματισμένη επίσκεψη στο Δ.Π.Θ.

Ολοκληρώθηκαν οι συναντήσεις της Επιτροπής Πιστοποίησης με τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας και τους κοινωνικούς εταίρους του Δ.Π.Θ.

Την Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2018 ολοκληρώθηκε η διήμερη προγραμματισμένη επίσκεψη στο ΔΠΘ της τετραμελούς Επιτροπής Πιστοποίησης, η οποία ορίστηκε από την ΑΔΙΠ-Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση, έργο της οποίας ήταν η πιστοποίηση του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ) του ΔΠΘ.
Σκοπός του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ) είναι η επίτευξη υψηλής ποιότητας στη λειτουργία του Ιδρύματος και η συνεχής βελτίωση του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου του, καθώς και η αποτελεσματική εργασία και απόδοση των υπηρεσιών του, σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές, ιδίως εκείνες του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης, και τις αρχές και κατευθύνσεις της ΑΔΙΠ.
Το ΕΣΔΠ του ΔΠΘ περιλαμβάνει όλες εκείνες τις διεργασίες και διαδικασίες που απαιτούνται από το ίδρυμα για την συστηματική εφαρμογή της διασφάλισης ποιότητας, με σκοπό τη συνεχή βελτίωση του όλου εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου που συντελείται στο ΔΠΘ, και ειδικότερα την εφαρμογή διαδικασιών πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών του, όπως απαιτεί η νομοθεσία.
Η Επιτροπή Αξιολόγησης αποτελούνταν από τους Spiros Agathos (Université Catholique de Louvain, Βέλγιο), Teodoro Georgiadis (NRC, Italy), Theodoros Ntaflos (Universität Wien, Αυστρία), Ομότ. Καθηγητής Emmanuel Paschos (Technische Universität, Dortmund, Γερμανία). Η Επιτροπή πραγματοποίησε, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής της στην έδρα του Πανεπιστημίου στην Κομοτηνή, διαδοχικές συναντήσεις με α) τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου κ. Αλέξανδρο Πολυχρονίδη και τους Αντιπρυτάνεις κ.κ. Φ. Μάρη, Ζ. Γαβριηλίδου, Μ. Μιχαλοπούλου και Ρ. Σανδαλτζόπουλο, β) τα μέλη της ΜΟΔΙΠ-Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας, Πρόεδρος της οποίας είναι η Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας κα Ζωή Γαβριηλίδου, γ) Κοσμήτορες Σχολών, Προέδρους καθώς και μέλη Ομάδων Εσωτερικής Αξιολόγησης των Τμημάτων του ΔΠΘ, δ) προϊστάμενους Διευθύνσεων και Τμημάτων του Πανεπιστημίου, ε) προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές καθώς και μεταδιδάκτορες του Πανεπιστημίου, στ) αποφοίτους του Πανεπιστημίου και ζ) με διοικητικούς, παραγωγικούς, κοινωνικούς και πολιτιστικούς φορείς της περιοχής. Στην τελευταία συνάντηση προσήλθαν εκπρόσωποι του Δήμου Κομοτηνής, της Περιφέρειας ΑΜΘ, οι Διευθυντές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης, εκπρόσωπος του Δικηγορικού Συλλόγου Ροδόπης, της Αναπτυξιακής Ροδόπης, του Συλλόγου ΗΡΟΔΙΚΟΣ και ΠΕΡΠΑΤΩ, της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, κ.ά.
Το Δ.Π.Θ. ευχαριστεί θερμά όλους τους συμμετέχοντες στη διαδικασία πιστοποίησης για την καθοριστική τους συμβολή στην ομαλή διεξαγωγή των συναντήσεων με τους εξωτερικούς αξιολογητές.
Η Πιστοποίηση του Ιδρύματος αναδεικνύει ότι το ΔΠΘ είναι προσηλωμένο στην παροχή υψηλής ποιότητας ανώτατης εκπαίδευσης στους φοιτητές του, αλλά και στην προσπάθεια ανάπτυξης ενός δημιουργικού περιβάλλοντος έρευνας και εργασίας για το προσωπικό του.
Η Έκθεση Πιστοποίησης αναμένεται να κοινοποιηθεί στο Ίδρυμα εντός της εβδομάδας.

Κομοτηνή 19/11/2018
Από την Πρυτανεία του Δ.Π.Θ.