Επιλογή Σελίδας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 Α. Περίληψη Προκήρυξης

Είδος Διαγωνισμού: Επαναληπτικός Δημόσιος Πρόχειρος Διαγωνισμός Τύπος Προμήθειας: Προμήθεια Υπηρεσιών και αγαθών-υλικών   Τίτλος Διαγωνισμού: Προμήθεια Υπηρεσιών Συνεδρίου και Εξοπλισμού Συνολική Προϋπολογιζόμενη δαπάνη (Π.Υ.) σε ευρώ (€) 21.670,00 Φ.Π.Α. Συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. Τίτλος Έργου στο οποίο εντάσσεται ο Δημόσιος Διαγωνισμός : ΜΟ.ΔΙ.Π. ΤΟΥ Δ.Π.Θ. (B’ΦΑΣΗ) Πρόγραμμα στο οποίο εντάσσεται το Έργο:

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) 2007-2013, Άξονας προτεραιότητας 1: «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης», Χρηματοδότηση /Φορέας χρηματοδότησης:

Συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους  στο  πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Κωδικός έργου Ε.Λ./Δ.Π.Θ.: ΚΕ-81173 Κωδικός MIS :335648
Κωδικός ΣΑΕ:2011ΣΕ84580224
Επιστημονικά Υπεύθυνος (Ε.Υ.): κος Μιλτιάδης Λαζαρίδης,  Καθηγητής του Τμήμ. Ιατρικής Δ.Π.Θ., email: mlazarid@med.duth.gr

Ημερομηνία: 19/02/2014 – 06/03/2014

Προκήρυξη