Επιλογή Σελίδας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για τις ανάγκες εκτέλεσης της πράξης «Μονάδα Διασφάλισης της Ποιότητας – ΜΟΔΙΠ του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης» (Κωδικός MIS: 335648, ΚΕ: 80537/2064), που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) 2007-2013, Άξονας προτεραιότητας 1: «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης», με Υπεύθυνο πράξης – Επιστημονικά Υπεύθυνο του υποέργου 1 τον κ. Μιλτιάδη Λαζαρίδη Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής του Δ.Π.Θ. που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Κ.Τ.) και από Εθνικούς πόρους  (ΣΑΕ 2011 ΣΕ84580224) και ειδικότερα για την εκτέλεση του Υποέργου 1 με τίτλο «ΜΟΔΙΠ του ΔΠΘ» μπορούν να υποβληθούν Προσφορές για «Εξωτερικές υπηρεσίες – ταχυμεταφορές (courier)» έχοντας υπόψη ότι ο προϋπολογισμός για τις συγκεκριμένες υπηρεσίες ανέρχεται στο ποσό των 2.500,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Οι προσφορές μπορούν να υποβάλλονται στη διεύθυνση:

Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξ/πολης – Δραγάνα,  Τμήμα Ιατρικής,

Όροφος 2, Γραφείο 58.13

Υπόψη Ε.Υ.: κ. Μιλτιάδης Λαζαρίδης (τηλ.: 25510-76123)

Πόλη: Αλεξανδρούπολη, Τ.Κ 68100

Οι προσφορές μπορούν να υποβάλλovται μέχρι και την Παρασκευή 07/12/2012.

Έγγραφο