Επιλογή Σελίδας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Επιμορφωτικές δράσεις σε θέματα διασφάλισης ποιότητας για όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΔΠΘ

Η διασφάλιση υψηλού επιπέδου υπηρεσιών προς τους φοιτητές, το προσωπικό αλλά και την ευρύτερη κοινωνία αποτελεί πάγια επιδίωξη του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ). Η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του ΔΠΘ είναι επιφορτισμένη με την οργάνωση και τη λειτουργία του συστήματος διασφάλισης ποιότητας, την υποστήριξη των διαδικασιών εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης των Προγραμμάτων Σπουδών καθώς και τη συλλογή και επεξεργασία των σχετικών δεδομένων με στόχο τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων για τη συνεχή αναβάθμιση των υπηρεσιών του Ιδρύματος. Προκειμένου ωστόσο να λειτουργεί αποτελεσματικά το σύστημα διασφάλισης ποιότητας και να επιτυγχάνεται η επιδιωκόμενη βελτίωση είναι απαραίτητη η διαρκής επιμόρφωση όλων των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας σε θέματα διασφάλισης ποιότητας. Η ΜΟΔΙΠ του ΔΠΘ, στο πλαίσιο του έργου “Υποστήριξη της ΜΟΔΙΠ του ΔΠΘ”  (MIS 5109185) που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014-2020 (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση) διοργανώνει σειρά στοχευμένων επιμορφωτικών δράσεων για μέλη του προσωπικού, τα στελέχη της ΜΟΔΙΠ, τους Προέδρους και Κοσμήτορες των Ακαδημαϊκών Μονάδων και φοιτητές.

Οι δράσεις πραγματοποιούνται από εκπαιδευτές ειδικούς στα θέματα με μεθόδους και εργαλεία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (σύγχρονης και ασύγχρονης) σε αντικείμενα που συσχετίζονται άμεσα με την ιδιότητα των εκπαιδευομένων.

Στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος έχουν πραγματοποιηθεί τρεις κύκλοι εκπαιδευτικών δράσεων:

1ος κύκλος: 7-13 Σεπτεμβρίου 2022 για το Προσωπικό της ΜΟΔΙΠ με θεματολογία: 1. Στρατηγική διοίκηση και διοίκηση ποιότητας 2. Διαχείριση ακαδημαϊκών επιδόσεων 3. Μεταφορά τεχνολογίας και διαχείριση περιουσιακών δικαιωμάτων 4. Προδιαγραφές και οδηγίες διασφάλισης ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης.

2ος κύκλος: 20 και 24 Μαρτίου 2023 και 3 Απριλίου 2023 για Μέλη της Διοίκησης Τμημάτων και Σχολών (Πρόεδροι – Αντιπρόεδροι των Τμημάτων Γλώσσας, Φιλολογίας & Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών, Ελληνικής Φιλολογίας, Ιστορίας & Εθνολογίας, Ιατρικής, Πολιτικών Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων, Αγροτικής Ανάπτυξης, Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής, Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Κοινωνικής Εργασίας, Κοινωνικής Πολιτικής, Οικονομικών Επιστημών, Παιδαγωγικού Δημοτικής Εκπαίδευσης, και Κοσμήτορες των Σχολών Επιστημών Υγείας, Κοινωνικών, Πολιτικών & Οικονομικών Επιστημών, και Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού) με θεματολογία: 1. Ακαδημαϊκή διακυβέρνηση 2. Οικονομικός προγραμματισμός και διάθεση πόρων 3. Αξιοποίηση ευκαιριών χρηματοδότησης 4. Η αποτίμηση διδακτικού έργου ως μέρος της διασφάλισης ποιότητας 5. Προδιαγραφές και οδηγίες διασφάλισης ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης 6. Σύνδεση σπουδών με την αγορά εργασίας.

3ος κύκλος: 23 Μαρτίου 2023 Διοικητικό Προσωπικό (Προϊστάμενοι Τμημάτων, Διευθύνσεων, Υπεύθυνοι καταχώρησης στοιχείων στο ΟΠΕΣΠ) από τη Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης – ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ, το Τμήμα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τη Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού, τη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης – Τμήμα Προμηθειών, το Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., το Τμήμα Εκδόσεων, το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων, τη Γραμματεία Συγκλήτου, τη ΜΟΔΙΠ, καθώς και από Γραμματείες Τμημάτων, Σχολών και Βιβλιοθηκών του ΔΠΘ) με θεματολογία: 1. Επιχειρησιακός προγραμματισμός 2. Διοίκηση και διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού 3. Μεταφορά τεχνολογίας και διαχείριση περιουσιακών δικαιωμάτων.

Μέχρι το τέλος του ακαδημαϊκού έτους οι κύκλοι των παραπάνω εκπαιδεύσεων θα επαναληφθούν ενώ θα πραγματοποιηθούν και νέοι που θα απευθύνονται και στις εξής επιπλέον ομάδες της κοινότητας του ΔΠΘ:

  • Ακαδημαϊκό Προσωπικό (Μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΕΠ, ΕΤΕΠ, κ.λπ.)
  • Μέλη των ΟΜΕΑ
  • Φοιτητές όλων των κύκλων σπουδών

Κομοτηνή, 19/04/2023