25310 39083, 25310 39097, 25410 79021 modip@duth.gr
Επιλογή Σελίδας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΡΘΡΩΝ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ, ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΟΜΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

«2005-2021 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΕΙ

 ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ: ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ»

 

Υποβολή Περιλήψεων: 13 Σεπτεμβρίου 2021

Υποβολή πλήρους άρθρου: 31 Δεκεμβρίου 2021

 

Στη βιβλιογραφία αναφέρονται εναλλακτικές οπτικές υπό το πρίσμα των οποίων μπορούμε να προσεγγίσουμε τη διασφάλιση ποιότητας: ποιότητα ως αριστεία, ποιότητα ως εστίαση στον στόχο, όπου τα Ιδρύματα δεσμεύονται ως προς τους στόχους τους και τους υλοποιούν κρατώντας τεκμήρια σε κάθε στάδιο υλοποίησης, ποιότητα ως ανταποδοτική αξία, όπου η ποιότητα των Ιδρυμάτων συναρτάται με την κρατική χρηματοδότηση και, τέλος, ποιότητα ως μετασχηματισμός, όπου υπάρχει σημαντική μετατόπιση των αντιλήψεων, αξιών, παραδοχών και καθημερινών πρακτικών των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας.

Η διασφάλιση ποιότητας στη χώρα μας, από την άλλη πλευρά, έχει σχετικά σύντομη ιστορία. Η εισαγωγή της αξιολόγησης στην ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση και η ίδρυση της ανεξάρτητης Ανώτατης Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας ως υπεύθυνης για τον καθορισμό και τον συντονισμό διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας στην ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση πραγματοποιούνται με τον Ν. 3374/2005. Με τον Ν. 4009/11 εισάγεται στην Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση ο όρος της Πιστοποίησης. Η θέσπιση του πρόσφατου Ν. 4653/2020 συνδέει τη συμμόρφωση με τα διεθνή πρότυπα και κριτήρια διασφάλισης ποιότητας με τη χρηματοδότηση των ελληνικών ΑΕΙ.

Μέχρι σήμερα, ο δημόσιος λόγος περί διασφάλισης ποιότητας στην Ελλάδα, αλλά και οι οδηγίες από την ΑΔΙΠ/ΕΘΑΑΕ αφορούσαν κυρίως τη διασφάλιση ποιότητας ως αριστεία ή ως εστίαση στον στόχο. Τα Ιδρύματα προσπαθούσαν με ό,τι μέσο κατείχαν να προωθήσουν την Αριστεία, αλλά και να παρακολουθούν δείκτες ποιότητας και να θέτουν ετήσιους στόχους. Στο πλαίσιο, ωστόσο, της εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 16 του ν.4653/2020 για την κατανομή του 20% της ετήσιας τακτικής χρηματοδότησης του ΥΠΑΙΘ,  έχουμε για πρώτη φορά μετατόπιση της εστίασης, αφού γίνεται πια σαφές ότι υιοθετείται η έννοια της ποιότητας ως ανταποδοτικής αξίας, καθώς τα Ιδρύματα καλούνται να υποβάλλουν ετήσιες εκθέσεις, στις οποίες παρουσιάζουν τις επιδόσεις τους σε προκαθορισμένα κριτήρια βάσει των οποίων θα χρηματοδοτηθούν.

Στόχος του υπό δημοσίευση ηλεκτρονικού συλλογικού τόμου είναι να αποτελέσει σημείο αναφοράς και ένα βήμα ανταλλαγής απόψεων και καλών πρακτικών για τη διασφάλιση ποιότητας στη χώρα μας, να καταγράψει τα μείζονα ζητήματα και προσκλήσεις, να διατυπώσει προτάσεις για το μέλλον, συμβάλλοντας στο άνοιγμα ενός γόνιμου ακαδημαϊκού διαλόγου και στην ανάληψη ευθύνης και χάραξης πολιτικής.

Η ΜΟΔΙΠ του ΔΠΘ σας καλεί, λοιπόν, εφόσον σας ενδιαφέρει η συμμετοχή σας στον ηλεκτρονικό συλλογικό θεματικό τόμο, να απαντήσετε έως τις 30 Ιουλίου 2021 στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου modip@duth.gr κατά πόσο προτίθεστε να συμμετάσχετε και, εν συνεχεία, να υποβάλετε στην παραπάνω διεύθυνση μία σύντομη περίληψη 300 λέξεων στα ελληνικά ή αγγλικά (Times New Roman 12 στιγμές, διάστιχο απλό) έως τις 13 Σεπτεμβρίου 2021, καθώς και τα κείμενά σας έως την 31η Δεκεμβρίου 2021, σύμφωνα με τις συνημμένες προδιαγραφές  ή χρησιμοποιώντας το πρότυπο αρχείο σύνταξης άρθρου (doc).

Ενδεικτικές θεματικές

 • Πιστοποίηση ΠΠΣ
 • Η εσωτερική Αξιολόγηση των ΠΠΣ και ΕΣΔΠ
 • Καλές Πρακτικές στη διασφάλιση Ποιότητας
 • Διασφάλιση ποιότητας βάσει τεκμηρίων
 • Συλλογή δεδομένων ποιότητας
 • Εγχειρίδια Ποιότητας
 • Στρατηγικός Σχεδιασμός των Ιδρυμάτων
 • Προγραμματικές Συμφωνίες
 • Ο ρόλος της ΑΔΙΠ/ΕΘΑΑΕ
 • Covid-19 και διασφάλιση ποιότητας
 • Καινοτόμος διδασκαλία και μάθηση ως μέρος της διασφάλισης ποιότητας

 

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε το κείμενο της Πρόσκλησης.


Για περισσότερες Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος μπορείτε να ενημερώνεστε εδώ

Για πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη ΜΟΔΙΠ του ΔΠΘ.

 2531039083, 2531039097, 2541079021

modip@duth.gr

 https://modip.duth.gr